0

Przedstawienie korelacji za pomocą wykresu rozrzutu cz. II

– Pierwsze laboratorium psychologiczne założył w Lipsku Wilhelm Wundt w r. 1879. Wpływowi jego można w dużej mierze przypisać gwałtowny rozwój psychologii eksperymentalnej w Ameryce. Wielu uczniów Wundta zajęło odpowiedzialne stanowiska na amerykańskich uniwersytetach. Spośród innych znanych uczonych, którzy odegrali rolę w rozwoju psychologii, można wymienić F. Galtona i K. Darwina w Anglii.

– Usiłowania, mające dostarczyć współczesnej psychologii orientacji teoretycznej, doprowadziły do stworzenia pewnej liczby rywalizujących ze sobą systemów, spośród których trzy wywierają jeszcze i teraz silny wpływ na sposób myślenia psychologii współczesnej. Pierwszy z nich behawioryzm, psychologia obchodząca się bez introspekcji, reprezentowany jest obecnie przez psychologię b o d ź- c a-r e a k c j i (S-R, stimulus-response) kierunek o nieco szerszych założeniach. Drugi, psychologia postaci lub teoria pola, jest odpowiedzialny za wzrost znaczenia, jakie przypisuje się procesom spostrzegania. Kierunek ten określa się czasem jako poznawczy punkt widzeni a.Wpływ trzeciego systemu, psychoanaliz y, sprawił, że psychologia stała się bardziej dynamiczna, tj. bardziej zainteresowana problema’- mi motywacji, szczególnie motywacją nieświadomą i konfliktami pnotywów.

– Alternatywą w stosunku do wszechobejmujących systemów są systemy skromniejsze zwane miniaturowymi, czyli modele, które często opierają się na analogiach z dziedziny fizyki 1 chemii.

– W psychologii spotykamy się często z dwoma sposobami wyjaśniania zjawisk, które to sposoby wiążą się z pewnymi dawnymi systemami poglądów, lecz wzajemnie się nie wykluczają. Są to interpretacje rozwojowe oraz interpretacje sytuacyjne. Interpretacje rozwojowe starają się wytłumaczyć obecne zachowanie na podstawie tego, co zaszło dawniej, tzn. odwołując się do historii obecnego zachowania. Interpretacje sytuacyjne opierają się na współczesności, nie na historii, i starają się wytłumaczyć zachowanie, biorąc pod uwagę aktualne bodźce, stany organizmu, sprzeczne tendencje itd. Dwa te rodzaje interpretacji nie wykluczają się wzajemnie, ponieważ.przeszłość dostarcza potencjalnych możliwości dla aktualnych reakcji, jednakże czasem dogodniej jest kłaść nacisk na ten, a nie inny rodzaj interpretacji. Często dla pełnego opisu zachowania potrzebne są stwierdzenia oparte na obu sposobach wyjaśniania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>