0

Psychologia a inne nauki

Rodzina nauk, do których należy psychologia, bywa ostatnio określana jako rodzina nauk o zachowaniu lub inaczej nauk behawio- r a’l n y c h. Inni członkowie tej rodziny to antropologia, zajmująca się głównie pierwotnymi („prymitywnymi”) społecznościami ludzkimi oraz socjologia, która interesuje się życiem społecznym człowieka i instytucjami, które on tworzy. Inne nauki społeczne (np. ekonomia, historia, nauki polityczne) można sklasyfikować jako nauki behawioralne w takim stopniu, w jakim włączają się one do badań nad człowiekiem, stosując w tym celu metody nauk przyrodniczych.

Przedmiot psychologii jako nauki behawioralnej pokrywa się częściowo z przedmiotem innych nauk behawioralnych, lecz psychologia opiera się także na fizjologii i na naukach fizykalnych. Warto rozpatrzyć niektóre z tych powiązań. –

W stosunku do fizyki psychologia jest przede wszystkim dłużnikiem. Wiele przyrządów stosowanych w laboratorium psychologicznym. takich jak galwanometry, wzmacniacze i aparaty do mierzenia czasu, pochodzi z laboratoriów fizycznych lub technicznych. Z metod analizy chemicznej korzystamy wtedy, gdy badamy produkty przemiany materii we krwi, np. przy zmęczeniu lub gdy analizujemy działanie wstrzykniętych hormonów.

W czasie II wojny światowej wraz z pojawieniem się nowych technik obserwacyjnych, takich jak urządzenia namiarowe lub radar, zagadnienie stosunku człowieka do obsługiwanych przez niego instrumentów znalazło się w centrum uwagi. Rozwinęła się gałąź wiedzy stosowanej, znana jako badania nad czynnikiem ludzkim (human jactors research). Ta nowa dziedzina jest tylko jednym z przykładów stapiania się nauk – w tym przypadku techniki i psychologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>