0

Psychologiczna definicja zachowania

Mając przed oczyma powyższy obraz psychologii, możemy już bardziej precyzyjnie ustalić, co ma na myśli psycholog, gdy mówi, że psychologia jest nauką o zachowaniu człowieka i innych zwierząt.

Zachowanie. Przez zachowanie rozumiemy te czynności organizmu, które mogą być obserwowane przez inną osobę lub rejestrowane przez przyrządy eksperymentatora. Dziecko je śniadanie, jedzie na rowerze, rozmawia, rumieni się, śmieje się i plącze. Wszystkie te czasowniki opisują różne formy zachowania. Obserwację, zachowania można przeprowadzać bez pomocy instrumentów, jak w przypadku obserwacji zabawy dzieci, lub może być ona wspomagana przez aparaty, jak np. przy stosowaniu próby wykrywania kłamstw.

Aczkolwiek w książce tej interesujemy sie głównie poznaniem człowieka, będziemy musieli także powiedzieć coś o zachowaniu niższych zwierząt, ponieważ to, czego dowiadujemy się z badań nad nimi, często pomaga nam zrozumieć człowieka. W laboratorium możemy kontrolować życie niższych organizmów od momentu urodzenia. U zwierząt o krótkim okresie życia możemy badać zjawiska dziedziczności poprzez kilka pokoleń. Na zwierzętach możemy przeprowadzać operacje mózgowe (jak w przypadku inplantowanych elektrod, ryc, 1-1), podczas gdy z- ludźmi takie eksperymenty są możliwe tylko w szczególnych okolicznościach choroby lub uszkodzeń ciała. Fakt, że zwierzęta uczą się wolniej niż człowiek, jest czasem korzystny dla badań, pąnieważ lepiej wyodrębniają się właściwości tego procesu. Chociaż zawsze trzeba być ostrożnym przy odnoszeniu do człowieka rezultatów eksperymentów nad zwierzętami, badania te przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy psychologicznej, podobnie jak to się dzieje w biologii i w medycynie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>