0

Psychologia a inne nauki – kontynuacja

Pomiędzy psychologią a fizjologią zawsze istniały bardzo ścisłe powiązania. W początkach psychologii eksperymentalnej zajmowano się często problemami wrażeń zmysłowych, a wobec tego również organami zmysłowymi i związanymi z nimi strukturami nerwowymi. Wiele prac w dziedzinie badań nad psychologią zwierząt polega na ustalaniu zależności między uszkodzeniami mózgu a uczeniem się. Granice pomiędzy psychologią a fizjologią czy farmakologią zacierają się również często przy badaniach nad wpływem narkotyków i hormonów na organizm. W dziedzinie biologii takie jej gałęzie, jak embriologia, genetyka czy ekologia, również mają swoje znaczenie dla psychologii, ponieważ psycholog interesuje się rozwojem, dziedzicznością i przystosowaniem organizmu do środowiska.

W dziedzinie nauk medycznych psychologia najściślej jest związana 7, psychiatrią. Psychiatria, w swoim najszerszym znaczeniu, może być określona jako psychologia lekarska. Nowa gałąź medycyny – medycyna psychosomatyczna uznaje rolę, jaką w dolegliwościach organicznych, takich jak wrzody i astma, odgrywają zaburzenia emocjonalne i inne zaburzenia psychiczne. Zainteresowania psychologii i medycyny zbiegają się przy badaniu wpływu diety i narkotyków na zachowanie lub w tego rodzaju przypadkach jak afazja (utrata mowy), amnezja (utrata pamięci), halucynacje czy hipnoza.

Tc krótkie wzmianki o powiązaniach psychologii z innymi dziedzinami badań odsłaniają fascynujące możliwości współpracy uczonych, specjalistów w wymienionych wyżej dziedzinach z uczonymi, których specjalnością jest odpowiednia dziedzina psychologii. W związku z tym powstaje interesujące zagadnienie, w jakim stopniu jedna i ta sama osoba może połączyć pokrewne specjalności, i czy nic lepiej zrealizować współpracę różnych osób w drodze zjednoczenia ich wysiłków. Możliwe, że do stworzenia dobrej psychologii prawa może przyczynić się tylko prawnik, który zdobędzie wykształcenie psychologiczne, lub psycholog z wykształceniem prawniczym, a nic współdziałanie prawnika z psychologiem. Kompromis jest jednak chyba do pomyślenia: osoby współpracujące muszą mieć pewne wiadomości z dziedziny, którą zna dobrze ich partner, lecz nic muszą być równie biegle w obu specjalnościach, a więc w jego i w swojej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>