Monthly Archives Listopad 2015

0

Wrażenie i spostrzeżenie

Wszystko, czego doświadczamy, dociera do nas poprzez narządy zmysłów, te zaś mogą być rozumiane jako stacje odbiorcze dla bodźców, które pochodzą z zewnątrz lub z wnętrza naszego ciała.

0

Psychologia przednaukowa

Próby zrozumienia doświadczenia ludzkiego i zachowania są stare jak świat. Pierwsze teorie przypisywały świadomość jakiemuś wewnętrznemu duszkowi – „małemu człowieczkowi”, mieszkającemu gdzieś w naszym ciele. Późniejsi myśliciele, np. greccy filozofowie PLATON i ARYSTOTELES, mówili o psyche lub duszy jako centrum doświadczenia. Od tego słowa wzięła swą nazwę psychologia.

0

Inteligencja i zdolności

Psychologowie byli kiedyś przekonani, że inteligencja jest odrębną kategorią. Nie zawsze akceptowali naukową definicję inteligencji. Niektórzy nazywali ją zdolnością uczenia się. Inni określali ją jako zdolność adekwatnej adaptacji do środowiska, a jeszcze inni jako generalną tendencję do nabywania umiejętności. Wszyscy jednak zgadzali się co do tego, że człowiek inteligentny okazuje się równie błyskotliwy w podejściu do różnych zagadnień.

0

Rywalizacja rodzeństwa

Starając się utrzymać korzystną pozycję wobec rodziców, dziecko często przejawia zazdrość o braci i siostry. Wyrażenie – rywalizacja rodzeństwa – bywa używane dla określenia współzawodnictwa pomiędzy dwoma braćmi, dwiema siostrami lub między bratem a siostrą.

0

Popęd macierzyński

U samicy szczura, gdy zostanie matką, występuje silna motywacja skłaniająca ją do troszczenia się o nowo narodzone potomstwo. Gdy umieścimy młode poza gniazdem, matka przyniesie je z powrotem, jeśli odseparujemy ją od młodych, pokona przeszkody i zniesie ból, aby dostać się do nich.

0

Naukowe metody psychologu

Źródłem wiedzy psychologicznej są obiektywne eksperymenty laboratoryjne. Badacz laboratoryjny musi umieć dokonać rozróżnienia pomiędzy tym, w co chciałby wierzyć, a tym, co uzyskuje w wyniku eksperymentu, bowiem zachodzi tu nierzadko spora różnica. Laboratorium jest doskonałym miejscem umożliwiającym sprawowanie kontroli nad badaną sytuacją, gdzie możliwe jest naukowe ustalenie i pomiar wszystkich czynników.

0

Obiektywne obserwacje

Niestety, nie zawsze jest możliwe zaaranżowanie w pełni kontrolowanego eksperymentu w celu ustalenia psychologicznych efektów i ich przyczyn. Psychologowie często muszą – chcąc zdobyć wiedzę o określonych aspektach natury ludzkiej – opierać się na obserwacji. Weźmy na przykład kwestię prześledzenia rozwoju umysłowego i zachowania jednostki od chwili poczęcia do dojrzałości. Proces ten wiąże się z wieloma skomplikowanymi zagadnieniami, dotyczącymi wpływu dziedziczności i środowiska oraz warunków optymalnego rozwoju, a także czynników wywołujących zaburzenia poczytalności i przestępczość. Niektóre z tych problemów można rozwiązać na drodze eksperymentu. Można posłużyć się testami i metodami laboratoryjnymi, by zmierzyć poziom rozwoju osiągnięty w danym wieku, a także by określić krzywą wzrostu. Jednakże chcąc przeprowadzić naprawdę rozstrzygający eksperyment dotyczący rozwoju umysłowego, należałoby całkowicie kontrolować warunki życia i dorastania dużej grupy dzieci. Konieczne byłoby także poddanie połowy badanych dzieci wpływom warunków, które – w myśl naszego założenia – są niekorzystne.

0

Przysłowia, mity i uogólnienia – kontynuacja

Powiedzenia te nie mogą być pojmowane dosłownie, lecz traktować je należy jako metafory dotyczące natury ludzkiej. Bardzo proszę, by czytelnik, zanim przejdzie do następnego akapitu, zawierającego profesjonalną ocenę prawdziwości tych twierdzeń, sam spróbował określić, które z nich wydają mu się prawdziwe, a które fałszywe.

0

Lata produktywności

Ludzie osiągają na ogół szczyt swojej kariery w wieku dojrzałym, po czym ich aktywność powoli maleje aż do czasu wycofania się z życia zawodowego. W jakim wieku możemy oczekiwać od człowieka najlepszej pracy? Jak długo może on być produktywny? Odpowiedź na te pytania jest ważna dla społeczeństwa, w którym przeciętna długość życia wzrasta i w którym będzie coraz więcej ludzi w starszym wieku.

0

Proces uczenia się w psychologii postaci

Zjawisko dowolnego przewarunkowania u zwierząt doprowadziło do wykształcenia się znaczącego kierunku w psychologii – szkoły Gestalt, czyli psychologii postaci. WOLFGANG KÖHLER, współtwórca gestaltyzmu, w jednym ze swoich eksperymentów umieścił szympansa imieniem Sułtan w klatce, do której włożył dwa bambusowe kije o różnej średnicy. Na zewnątrz klatki, poza zasięgiem zarówno rąk szympansa, jak i każdego z prętów, położył jeden banan. Sułtan, który już wcześniej nauczył się wciągać banany do klatki za pomocą jednego pręta, próbował bezskutecznie wykorzystać tę umiejętność, posługując się raz jednym, raz drugim kijem. Następnie położył jeden z nich na ziemi i popychał go drugim, aż koniec pręta dotknął banana. Nie rozwiązało to problemu, jednak w widoczny sposób stanowiło źródło satysfakcji, jak gdyby samo dotknięcie owocu było już pewnym osiągnięciem. Następnie wciągnął oba pręty z powrotem do klatki i bawił się nimi bez celu do chwili, kiedy przypadkowo przyłożył do siebie końce obu kijów. Natychmiast połączył je ze sobą wciskając cieńszy pręt w grubszy i tworząc w ten sposób tyczkę o odpowiedniej długości. Podbiegł do kraty, dosięgnął banana i przyciągnął do siebie.