0

Motywacja osiągnięć a wyniki pracy

Średnia wydajność w przekształcaniu anagramów u badanych, których motywacja osiągnięć znajdowała się powyżej i poniżej średniego poziomu. Eksperymentator pokazywał studentom trzy obrazki, polecając im napisać o każdym z nich krótkie, 5-minutowe opowiadanie. Obrazki sugerowały sytuację pracy (dwóch mężczyzn pracujących przy maszynie), sytuację nauki (chłopiec siedzący przy biurku z książką przed sobą) i sytuację między ojcem a synem. Opowiadania należało pisać tak, by odpowiedzieć na cztery pytania wydrukowane na arkuszu odpowiedzi: „Co się tu dzieje?”, „Co doprowadziło do tej sytuacji?”, „Co myślą te osoby?”, „Co będzie dalej?”.

Następnie sprawdzano, czy w opowiadaniach występują myśli podkreślające znaczenie osiągnięć, sukcesu lub dokonania czegoś. Przyjęto, że badani, u których pojawia się wiele takich myśli, wykazują silną motywację osiągnięć, a ci, u których jest ich mało – słabą. Do pierwszej grupy zaliczono dziewiętnastu, a do drugiej – dwudziestu jeden studentów.

Po tej próbie eksperymentator polecił badanym rozwiązywać dwudziestominutowy test rozsypanych słów, w którym musieli oni przekształcać anagramy, jak np. SOTE, w sensowne słowa, jak OSET. Na ryc. 5-11 podano wyniki osób o silnej i słabej motywacji osiągnięć. Podobne rezultaty stwierdzono w przypadku zadań polegających na dodawaniu: badani o silnej motywacji osiągnięć uzyskali lepsze wyniki.

Tak więc, rezultaty badania wyobraźni stanowiły miarę motywu związanego z sukcesem w rozwiązywaniu tych laboratoryjnych zadań (Lowell, 1950, według McClellanda, 1955). McClelland i jego współpracownicy osiągnąwszy w takich i podobnych eksperymentach pewne sukcesy w mierzeniu przynajmniej niektórych aspektów motywu osiągnięć, usiłowali wykryć źródła tego motywu w okresie dzieciństwa. Następujące stwierdzenia są typowe dla uzyskanych przez nich rezultatów.

– 1. W kulturach indiańskich, w których folklor podkreśla znaczenie osiągnięć, kładzie się wielki nacisk na ćwiczenie samodzielności w dzieciństwie (McClelland i Friedman, 1952). Chociaż rezultaty te są kwestionowane przez Childa, Storma i Veroffa (1958), badacze ci również stwierdzili pozytywną zależność między naleganiem na osiągnięcia w ćwiczeniach stosowanych we wczesnym okresie życia a nastawieniem na osiągnięcia w kulturze dorosłych.

– 2. Studenci amerykańscy (mężczyźni) o wysokim wskaźniku motywacji osiągnięć byli skłonni oceniać swych rodziców (zwłaszcza ojców) jako nieżyczliwych, nieuczynnych i nie mających powodzenia w życiu (McClelland, 1951).

– 3. Matki dzieci wykazujących silną motywację osiągnięć są skłonne wymagać od dzieci pewnych dokonań w wieku wcześniejszym niż matki dzieci o słabej motywacji osiągnięć (Winterbottom, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>