0

Przedstawienie korelacji za pomocą wykresu rozrzutu

Każda kreska reprezentuje wyniki jednej osoby uzyskane w dwu dniach badania podatności na hipnozę. Kreski w zaciemnionych palach oznaczają identyczne wyniki w obu próbkach: kreski w kwadratach obwiedzionych grubymi liniami wskazują na różnice między wynikami obu prób nie większe niż jeden punkt. Korelacja r = -|-,66 oznacza, że istniała znaczna zgodność między wynikami osiągniętymi w obu dniach. (Żródio: Hilgard, 1961). jednakże większość kresek znajduje się dość blisko tych pól. Wszystkie kreski leżące między grubymi liniami reprezentują te przypadki, w których wyniki dla poszczególnych dni różnią się nie więcej niż o jeden punkt. Wskazuje to na wysoki stopień korelacji pomiędzy tymi dwiema grupami wyników: obliczony w rzeczywistości współczynnik korelacji wynosił +,86, co uważa się za wskaźnik istotnej zależności.

– Psychologię określa się jako naukę, która bada zachowanie człowieka i innych zwierząt,

– W praktyce definicja zachowania w rozumieniu psychologii jest bardzo szeroka. Dzięki włączeniu do tej nauk: wniosków, które wyciąga się na podstawie zachowania -słownego, można badać świadome i nieświadome procesy, nie rezygnując z obiektywności danych, na których opierają się te wnioski. .

– Zainteresowania psychologii, podobnie jak i innych nauk behawioralnych, pokrywają się częściowo z zainteresowaniami wiciu pokrewnych nauk, głównie biologii i nauk społecznych. Istnieją także powiązania między psychologią a naukami fizycznymi. W tych dziedzinach, gdzie psychologia stapia się z innymi naukami, wiele obiecujących możliwości badawczych stoi otworem.

– Spośród metod psychologii jako nauki przyrodniczej metodom eksperymentu laboratoryjnego przyznaje się pierwszeństwo wszędzie tam, gdzie można je zastosować. Mają one tę zaletę, że można dzięki nim wywoływać i mierzyć zmienne, zarówno zmienne niezależne, których wartości ustala eksperymentator, jak i zmienne zależne, które przybierają rozmaite wartości, zależnie od wyniku eksperymentu.

– Do innych metod psychologii zalicza się obserwację, analizę historii przypadków, wywiad oraz metody testowe.

– Psychologia objęła dziedzictwo po przedeksperymentalnym okresie przeciwstawnych stanowisk: psychologii władz duszy (głoszącej, że psychika składa się z odrębnych władz, które są odpowiedzialne za poszczególne czynności psychiczne) oraz psychologii asocjacyjnej (stojącej na stanowisku, że wszystko można wyjaśnić kojarzeniem wyobrażeń pochodzących z doznań zmysłowych). Teoria asocjacyjna położyła w gruncie rzeczy podwaliny pod nową psychologię, a pierwsze jej eksperymenty poświęcone były procesom zmysłowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>