0

Zastosowanie i interpretacja współczynników korelacji cz. III

Opisane powyżej korelacje odpowiadają schematowi eksperymentu, w którym występuje jedna zmienna niezależna i jedna zmienna zależna. Dla przypadków bardziej złożonych istnieją również bardziej złożone metody korelacji, lecz z nimi zapoznamy się później.

Rzut oka na wykres przedstawiający rzeczywiste wyniki badań (ryc. 1-12) wyjaśni nam, jakie zależności wyraża współczynnik korelacji. Badano podatność na hipnozę u czterdziestu dziewięciu osób, po

JO w celu skrócenia zapisu będziemy przeważnie opuszczali 0 poprzedzające przecinek w ułamkach dziesiętnych mniejszych niż jedność (przyp. red. poi.). Znak korelacji jest często dowolny. Gdyby liczbę dni choroby zastąpić liczbą ‚dni zdrowia, otrzymalibyśmy dodatnią korelację pomiędzy zdrowiem a ocenami o tej samej bezwzględnej wartości, co korelacja ujemna pomiędzy chorobą a ocenami. Zmiana znaku nie zmieniłaby sensu tej zależności (przyp. aut.). czym badanie powtórzono jeszcze innego dnia. Każda kreska na wykresie reprezentuje wyniki jednego badanego uzyskane w obu próbach. Tak więc dwóch badanych uzyskało w obu dniach wynik 1, dwóch innych badanych uzyskało za każdym razem wynik 13, natomiast jeden badany (patrz prawa dolna część wykresu) uzyskał w pierwszej próbie wynik 11, lecz w drugiej jedynie 5. Gdyby wszyscy badani w drugiej próbie powtórzyli swoje pierwotne wyniki, wszystkie kreski znalazłyby się w polach zacienionych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>